TZ.280.19.2021 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – Mikrobiologii do posiadanego analizatora genetycznego Real Time GeneXpert Instrument System

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz cenowo-techniczny

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Załącznik nr 2 Formularz cenowo-techniczny – po zmianach

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zawiadomienie o zmianie odpowiedzi z dnia 30.06.2021 roku oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik nr 3 Wzór umowy – po zmianach

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dodano: 2021-06-22 13:58
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-16 12:50
Opublikował: Paulina Hojsak
Ostatnio zaktualizował: Ewa Bobin