TZ.280.16.2021 Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. realizowanymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 1a – Wykaz osób (w ramach kryterium oceny ofert)

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – oświadczenie z art. 117 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik nr 1a po modyfikacji z dnia 5.08.2021 – Wykaz osób (w ramach kryterium oceny ofert)

Załącznik nr 2 po modyfikacji z dnia 5.08.202 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 po modyfikacji z dnia 5.08.2021 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 po modyfikacji z dnia 5.08.2021 – Wykaz osób

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dodano: 2021-07-26 16:38
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-09 13:37
Opublikował: Aleksandra Nawrocka
Ostatnio zaktualizował: Aleksandra Nawrocka