Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Czynności kancelaryjne w Szpitalu wykonują: kancelaria i sekretariaty – Prezesa i jego zastępców.
  2. Wszelka korespondencja przychodząca do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Prezesa do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  3. Wyjaśnień na temat udzielanych świadczeń leczniczych udzielają ordynatorzy/kierownicy oddziałów.
  4. Skargi i wnioski rozpatruje Prezes.
  5. Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.

Dodano: 2017-05-02 13:23
Ostatnia aktualizacja: 2023-04-19 12:09
Opublikował: Amadeusz Polak
Ostatnio zaktualizował: Sylwia Malcher-Nowak