Referent w Dziale Inwestycji i Remontów

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poszukuje kandydata na stanowisko Referenta
w Dziale Inwestycji i Remontów

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne, specjalność: instalacje sanitarne, 
2. znajomość pakietu MS Office,
3. rzetelność i samodzielność w działaniu,
4. dobra organizacja pracy,
5. kreatywność,
6. komunikatywność,
7. umiejętność pracy w zespole,
8. odporność na stres.

Mile widziane:
1. doświadczenie zawodowe: uczestniczenie w procesie budowlanym
2. uprawnienia do projektowania,
3. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
4. znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,
2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Zakres wykonywanych zadań

  1. uczestniczenie we wszystkich etapach procesu budowlanego w tym:
  • przygotowanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej
  • przygotowanie wniosków o przeprowadzenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
  • uczestnictwo w radach projektowych i radach budowy
  • nadzorowanie przebiegu procesu budowlanego
  • uczestnictwo w odbiorach i przeglądach inwestycji
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z zamykaniem inwestycji
  • kontakt i współpraca z organami i instytucjami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym i  remontowym.
  1. kontakt i współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych;
  2. Inne zadania powierzone przez bezpośredniego przełożonego związane z zakresem zadań realizowanych przez dział Inwestycji i Remontów.

Termin składania dokumentów: 12.10.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26
z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Inwestycji i Remontów

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296228.


Dodano: 2023-09-13 10:31
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 09:09
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin