Główna Księgowa/Główny Księgowy

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza nabór na stanowisko:
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w wymiarze 1 etatu

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

 1. Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Główna Księgowa/ Główny Księgowy lub związanym z rachunkowością i podatkami, w tym doświadczenie w firmie posiadającej status dużego przedsiębiorstwa.
 2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne kierunkowe – rachunkowość/ księgowość/ finanse.
 3. Doświadczenie w zarządzaniu działem księgowym oraz płac.
 4. Bardzo dobra praktyczna i aktualna znajomość przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustaw związanych z ustalaniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji obowiązków na stanowisku.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel.
 6. Praktyczne umiejętności w zakresie elektronicznej wymiany korespondencji
  z instytucjami m.in. ZUS, NFZ, US, banki i inne.
 7. Doświadczenie we współpracy z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych.
 8. Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów oraz wyszukiwania i wdrażania usprawnień.
 9. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie oraz dobra komunikacja z kontrahentami spółki.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność koordynowania i organizowania pracy w zespole.
 2. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
 3. Umiejętność podejmowania decyzji.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.
 6. Odporność na stres.

Zakres obowiązków:

 1. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z ustawa o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa.
 2. Sporządzanie zgodnie z ustawą o rachunkowości rocznych sprawozdań finansowych.
 3. Przygotowanie miesięcznych sprawozdań zgodnie z wymogami stawianymi przez właścicieli spółki.
 4. Nadzór nad rozliczeniami podatkowymi i przygotowaniem deklaracji oraz zgłoszeń
 5. (CIT, VAT, JPK, PIT, itp.) oraz przekazywaniem deklaracji i zgłoszeń zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami.
 • Ustalenie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.
 • Zarządzanie i nadzór merytoryczny Działem Księgowości i Płac.
 • Nadzór nad tworzeniem, wdrażaniem i przestrzeganiem procedur, obiegiem dokumentów księgowych, strategii podatkowych, automatyzacją procesów oraz odpowiedzialność za stosowanie polityki rachunkowości.
 • Zatwierdzanie dokumentów oraz faktur do zapłaty.
 • Współpraca z bankami.
 • Nadzór nad obsługą płatności bankowych.
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS.
 • Raportowanie do innych podmiotów (GUS, NBP, Ministerstwo Zdrowia, CSIOZ).
 • Aktywne monitorowanie i wdrażanie zmian w przepisach księgowych
  i podatkowych.
 • Analiza umów pod względem rachunkowym i podatkowym oraz zgodności jej zapisów z przepisami prawa w zakresie rozliczeń z kontrahentami.
 • Współpraca z biegłym rewidentem.
 • Uczestnictwo zgodnie za zakresem wykonywanych obowiązków w trakcie wykonywanych kontroli przez zewnętrzne instytucje kontrolne.
 • Odpowiedzialność za przeprowadzanie inwentaryzacji oraz poprawne i terminowe rozliczanie składników majątku oraz środków obrotowych.
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Dostarczanie informacji księgowych i finansowych dla zespołu zarządzającego.
 • Nadzór nad prowadzoną windykacją wierzytelności spółki od osób fizycznych
  z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych dla osób nieposiadających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
 • Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń z umów o prac oraz umów cywilnoprawnych, w których spółka występuje jako płatnik.
 • Przygotowanie projektów planów finansowych oraz planów inwestycyjnych spółki oraz projektów zmian do tych planów.
 • Bieżąca kontrola realizacji planów finansowych i inwestycyjnych.
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczenia dotacji z budżetów samorządów i budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i programów polityki zdrowotnej.
 • Współpraca ze wszystkim komórkami organizacyjnymi spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje.
 4. Kopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 27.10.2023 r.

Miejsce składania dokumentów: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 z dopiskiem: „zatrudnienie na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego” lub drogą mailową na adres: a.kopek@szpital.zgora.pl lub b.jakiemowicz@szpital.zgora.pl w tytule wiadomości wpisując: „zatrudnienie na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego”.

Za złożenie dokumentów w terminie uważa się datę wpływu dokumentów do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219 lub 683296385


Dodano: 2023-10-26 13:24
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-26 13:24
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin