Specjalista w Dziale Analiz Ekonomicznych

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty

w Dziale Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu

Wymagania kwalifikacyjne:

1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, zdrowie publiczne, inne medyczne, 

2. znajomość pakietu MS Office (warunek koniczny- excel dla zaawansowanych),

3. wymagania dodatkowe: studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi lub inne o profilu medycznym,

4. znajomość obowiązujących przepisów w zakresie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawcy oraz ich zastosowanie w praktyce ,

5.znajomość metod analizy i wyceny kosztów procedur medycznych, rentowności w bieżącej działalności ośrodków kosztowych

6. doświadczenie w sporządzaniu analiz i wyciągania istotnych wniosków

7. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i presję czasu.

Dobrze widziane:

1. doświadczenie zawodowe:  sporządzanie analiz ekonomicznych,

2. znajomość programu MS Office potwierdzona certyfikatem,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys i list motywacyjny,

2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (osoby niespełniające wymogów nie zostaną zaproszone do postępowania rekrutacyjnego).  

Zakres min. wykonywanych zadań

1) Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, standardu rachunku kosztów, metod analiz i wyceny kosztów, umiejętność stosowania ich w praktyce,

2) Znajomość i prawidłowa interpretacja wewnętrznych aktów normatywnych regulujących obszar planowania, przychodów, kosztów, ośrodków w podmiocie leczniczym,

3) Współpraca przy wdrażaniu pojęć, metodologii ewidencji procedur planowania i analiz kosztów z uwzględnieniem wymogów standardu rachunku kosztów,

4) Sporządzanie planów budżetów finansowych ośrodków kosztowych w układzie rodzajowo-rzeczowym w odniesieniu do planu finansowego Szpitala,

5) Bieżące monitorowanie przebiegu procesów budżetowania oraz kontrola prawidłowości ich rozliczania, w przypadku nieprawidłowości informowanie bezpośredniego przełożonego o zaistniałych lub przewidywanych zagrożeniach,

6) Współpraca z ośrodkami zadaniowymi Szpitala w zakresie ich rentowności oraz możliwości poprawienia wyników ekonomicznych,

7) Sporządzanie analiz, informacji, wniosków z przebiegu budżetowania oraz innych opracowań zleconych przez Prezesa Zarządu,

8) Sporządzanie arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, wykresów wraz z wnioskami dla wykonywanych analiz ekonomicznych w zakresie finansów jednostki,

Termin składania dokumentów:

30.01.2024 r.

Miejsce składania dokumentów:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zyty 26

z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 7 (budynek CZMiD).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 329 6612 lub 68 329 6219.


Dodano: 2024-01-12 14:37
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-12 14:37
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin