Konkurs ofert cenowych – Kierowanie Klinicznym Oddziałem Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej (14.05.2024)

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwany dalej Zamawiającym, ogłasza konkurs pisemnych ofert cenowych na kierowanie niżej wymienioną komórką organizacyjną:

1.Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej  z terminem zawarcia umowy: od 01.06.2024 r. do 31.05.2027 r.

CPV 70331100-1

Obszar: siedziba podmiotu leczniczego

Maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł jest kierowanie komórką organizacyjną ujętą w pkt 1.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 (wzór umowy) oraz w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminie jak określony w pkt 1.

4. Miejsce oraz termin składania ofert cenowych:

Miejscem składania ofert cenowych jest siedziba Zamawiającego (Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26,
65-046 Zielona Góra) – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi budynek „S”p.7

Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2024 r.

5. Dokumenty wymagane od kandydatów:

– kwestionariusz osobowy,

– dyplom ukończenia studiów,

– dyplom/dyplomy specjalizacji zgodnie ze specyfiką oddziału,

– prawo wykonywania zawodu.

5.1. Dokumenty dodatkowe:

– dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego,

– kserokopie certyfikatów, kursów, szkoleń (pożądane – niewymagane).

6. Kompletna oferta cenowa powinna zawierać:

6.1. formularz cenowy, wypełniony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia,

6.2. komplet dokumentów wymienionych w punkcie 5 (kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem);

Oferta cenowa powinna zostać złożona w jednym, nieprzeźroczystym opakowaniu – zamkniętym
w sposób uniemożliwiający jego otwarcie bez widocznych skutków takiej czynności.

Na opakowaniu – poza danymi wykonawcy i zamawiającego – należy nanieść klauzulę o treści:
„Konkurs ofert cenowych – Kierowanie Klinicznym Oddziałem Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej”

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
A. prowadzenia negocjacji w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty,
B. unieważnienia na każdym etapie niniejszego konkursu bez podania przyczyny.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Małgorzata Babiarczuk – np@szpital.zgora.pl, tel. 683296218 / pon. – pt. w godz. od 8:00 do 14:35

W załączeniu:

  1. Wzór umowy – załącznik nr 1
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2.

Dodano: 2024-05-14 12:19
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-14 12:19
Opublikował: admin
Ostatnio zaktualizował: admin